Monday, January 23, 2006

「King Kong」之四

關於「King Kong」, 最後還要補充一點:
1933年的「King Kong」都有恐龍呀!! 1933年喎! 恐龍喎!! 仲有同「King Kong」打鬥喎!! 唔好以為係Peter Jackson加上去向<侏羅紀公園>致敬!!
講完.

No comments: